САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.


Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.
Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.Графици

© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio