История


     1991г.  На територията на с. Ситово се открива Професионално-техническо училище по селско стопанство по предложение на Никола Георгиев, тогава председател на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет – Ситово. Училището е на административно стопанско подчинение на Министерство на земеделието и хранителната промишленост. Предоставени са трети и четвърти етаж от сградата, в която се помещава и ОУ „Г.С.Раковски”, сграда за общежитие и работилници. Първият директор е Розин Георгиев Христов, учителският състав е от пет души. План – приемът е от две паралелки след завършен седми и осми клас по специалността тракторист-машинист. Срокът на обучение е две години.


     1994г.  От държавен поземлен фонд са предоставени на училището 200 дка земя в землището на с. Слатина.


     1995г.   Училището прераства в средно „Професионално училище по селско стопанство”. Срок на обучение – 3 години, професията, която получават учениците е „земеделец”, но с втора професионална квалификация. Увеличава се броят на учениците.


     1996г.   Със заповед на Министерство на земеделието и горите са предоставени от Държавен поземлен фонд още 315 дка обработваема площ, училищната земя става общо 515 дка.


     1998г.   Завършва първия випуск на СПТУ.


     1999г.   Директорското място се поема от Снежина Димова Маринова. Десетгодишнината от създаването се чества под надслов „Бъдещи стопани на земята”. Придобивка за училището е лиценз за обучение на редовните ученици за водачи на МПС категория „В”.


     2003г.   Започва с директор Розин Георгиев. Съгласно Заповед № РД – 09 – 332 от 07.04.2003г. на Министъра на науката и образованието ПТУ се преобразува в Професионално училище по селско стопанство.


     2005г.   Открива се единствената в Силистренска област специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”. Изгражда се училищна лаборатория. Закупен е лекотоварен бус „Форд транзит” за извозване на ученици. Всеки кабинет се оборудва с компютри и интернет. Подобряват се битовите условия в общежитието. Учебната година започва с 99 ученика, разпределени в 4 паралелки.


     2006г.   Инсталиран е парен котел в общежитието, закупен е агрегат 6 kw. През учебната година училището се снабди с 15 – местен бус „Ивеко” за извозване на ученици.


   2010/2011 уч. год.   Директор е инж. Георги Стоянов. Закупен е микробус „Форд транзит”, продължава обогатяване на МТБ /мебели в общежитието/.  Реализиран е проект „Биологично пчеларство по ПРСР – мярка 111”. Изяви имат танцовият състав „Добруджански ритми”, футболният отбор към училището.


     2011/2012г.   Осъществен е прием за дневна форма на обучение по специалностите земеделец и пчеларство. Въведена е униформа за учениците.

      Закупен е микробус „Ивеко”, продължава обогатяване на МТБ / PVC – дограма , камери, нови мебели в общежитието/.

     Със Заповед № РД – 14 – 100 на Министъра на образованието, младежта и науката  в Държавен вестник бр. 56 от 4 юли 2012 г. е променен статута на училището от ПУСС с. Ситово в Професионална гимназия по селско стопанство, с. Ситово във връзка с подобряване качеството на образователно-възпитателния процес, наличието на добра материална база и увеличаване броя на учениците.

     Със Заповед № РД – 14 – 167 от 16.10.2012г. на Министъра на образованието, младежта и науката,  считано от 01.08.2012г. определя ПГСС със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10 ал. 4 ЗНП /в. Държавен вестник, бр. 83 2012г./.

     Закупен е 18 местен микробус „Мерцедес” за извозване на учениците. Реализира се проект „Ученически практики” – 7 ученика стажуват в реална работна среда.

     За най-добрите ученици от 12 клас е организиран безплатен курс по фризьорство, завършилите го получават Удостоверение за завършено професионално обучение специалност фризьорство. Учениците се обучават в следните специалности: земеделец, пчеларство, производство и преработка на мляко и млечни продукти.


     От 24.02.2014г. новоназначен директор е Гинка Йорданова.

     Продължават дейностите на Танцовия състав „Добруджански ритми”,Клуб „Млад огнеборец”, Курса по фризьорство, Футболния отбор.


     15.05.2014г.   Ученици представиха професиите в училище пред осмокласници от различни училища „Пътят към моята професия” в двора на общежитието.

     Закупени са два леки автомобила с учебна цел. Създадена е интернет страница на ПГСС, с. Ситово.


     2014/2015г. Учениците в дневна форма се обучават в четири паралелки и делят специалностите: 9 и 11 клас – Земеделец и Производство и преработка на мляко и млечни продукти; 10 и 12 клас – Земеделец и Пчеларство. Обучават се и петдесет ученика в самостоятелна и задочна форма. 


2015/2016 г. Учебната година започна с 80 ученика в 4 паралелки, дневна форма, 64 ученика в 2 задочни паралелки, самостотелна форма на обучение продължава. Реализиран е проект "Училище без отсъствия" включващ 4 клуба по интереси и клуб на родителя. През учебната година Автошколата на гимназията поддържа първо място за "В" категория в Силистренска област оп успеваемост от 17 такива.


2016/2017 г. Учебната година започна с 75 ученика в дневна форма на обучение, 42 ученика в задочна форма и 40 ученика - самостоятелна форма. Учениците се обучават в специалностите "Земеделец, Пчеларство и Преработка на мляко и млечни продукти". Придобивка в ПГСС през учебната година са компютър, мултифункционален принтер, интерактивна дъска. 


2017/2018 г. Учебната година започна със 104 ученика в 5 паралелки, дневна форма на обучение, ученици в самостоятелна и задочна форма, 15 педагогически и 7 непедагогически персонал. Придобивки през учебната година: Предоставен е училищен автобус безвъзмездно от МОН "ISUZI TURQUOISE", закупени електронен микроскоп и набори за лаборатория; магнитни табла, нови карти. Спечелихме и работим по проект "Заедно в час заедно в свободното време" към ЦОИДУЕМ за 2 години; Спечелен е проект по "Еразъм". 


2018/2019 г. Учебната година започна със 101 ученици 5 паралелки, дневна форма на обучение, 30 ученици самостоятелна форма. Придобивки през учебната година: оборудвани са два кабинета - по ТА и пчеларство,  закупени са телевизор, компютър, маси, столове, табла. Закупени са нагледни материали за обогатяване на МТБ по общообразователни предмети. Закупен е микробус "Mercedes" за извозване на ученици. На 05.05.2019 г. ПГСС проведе празник на училището с тържество и професионално състезание. Продължава работата по Национална програма "Подкрепа за успех". Стартира работата съгласно Наредба за приобщаващото образование с групи "Занимания по интереси". В ПГСС е реализиран проект  "Български фермери с европейски опит", финансиран от програма Еразъм+, Ключова дейнсот 1, "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование". Шеснадесет ученици от 11 и 12 класове с ръководители Гинка Йорданова и Рашид Абтула бяха 20 дни в град Будашеща, Унгария, за обмяна на опит, от 09.06. до 29.06. 2019 г.


2019/2020 г. Учебната година започна със 110 ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение. Бе осъществен държавен прием дневна форма на обучение след завършен 7ми клас, 2-паралелки специалности "Трайни насаждения" и "ППММП". Училището предлага обучение в дневна и самостоятлна форма на обучение по 5 специалности "Земеделец", "Растителна защита", "Механизация на селскто стопанство", "Трайни насаждения", "Преработка на мляко и млечни продукти". ПГСС участва по проект от национална програма "Модернизизране на системата на професионалното образование" - Дейност 1 : МОдернизиране на МТБ и Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда като по дейност 1 е одобрен проект за закупуване на нов трактор". От 16.03.2020 всички ученици преминаха на дистанционна форма на обучение заради обявена пандемия от COVID-19 и това дистанционно обучение продължи до края на учебната година.  


2021/2022 г. 

Учебната година започна със 126 ученици в дневна и 10 ученици в самостоятелна форма на обучение. Бе осъществен държавен прием дневна форма на обучение след завършен 7-ми клас, 2 паралелки със специалности "Трайни насаждения" и "Автотранспортна техника". Училището предлага обучение в дневна и самостоятелна форма на обучение по следните специалности: "Земеделец", "Растителна защита", "Механизация на селското стопанство", "Трайни насаждения", "ППММП" и „Пчеларство и бубарство“. 

По програма „Еразъм+“ наши ученици бяха на двуседмичен стаж в гр. Силиври, Турция.

ПГСС с. Ситово участва в проекта „Подкрепа за успех“, с цел постигане на по-добри резултати на ДЗИ.

ПГСС с. Ситово участва в НС „ МЛАД ФЕРМЕР“, което   се проведе в гр. Провадия.

Отборът на гимназията беше с ръководител Рашид Абтула. Емир Митхат Метин спечели първо място  на регионалния кръг направление   „Механизация на селското стопанство“   и участва в националния кръг, който се проведе в гр. Добрич.

Участие в състезанието по БЕЛ „Стъпала на знанието“ . До трети кръг достигна Джерен М. Ариф от 12 клас.

Ученици и учители от Професионална гимназия по селско стопанство с. Ситово, организираха Коледен благотворителен базар. Събраните средства бяха използвани за закупуване на дрехи и обувки за нуждаещи се ученици.


2022/2023 г. 

Учебната година започна със 145 ученици в дневна и 25 ученици в самостоятелна форма на обучение. Бе осъществен държавен прием дневна форма на обучение след завършен 7-ми клас, 2 паралелки със специалности "Трайни насаждения" и "ППММП". Училището предлага обучение в дневна и самостоятлна форма на обучение по следните  специалности "Земеделец", "Растителна защита", "Механизация на селското стопанство", "Трайни насаждения", "ППММП" и „Пчеларство и бубарство“. 

На 11.10.2022 г. кметът на общ. Ситово г-н Сезгин Алиибрям откри нова футболна площадка на изкуствен терен в двора на ПГСС, с. Ситово.

По програма „Еразъм+“ наши ученици от  специалностите "Трайни насаждения" и „Пчеларство и бубарство“ се включиха в  проекта "Професионално развитие и краткосрочна мобилност за ученици" и бяха на двуседмичен стаж в гр. Силиври, Турция.

ПГСС с. Ситово участва в НС „ МЛАД ФЕРМЕР“, което   се проведе на  03 - 05 . 04. 2023г. в гр. Добрич.  Отборът на гимназията беше с ръководител инж. Надя Кръстева.

Алпер Гюнал  Ахмед спечели второ място  в направление „Механизация на селското стопанство“.

Професионалната гимназия по селско стопанство в Ситово отпразнува 32-та годишнина от създаването си в залата на НЧ "Христо Смирненски"с богата и интересна празнична програма по проект "Заедно в изкуствата и спорта", в която взеха участие талантливи ученици от обл. Силистра. По този проект нашите ученици получиха нови национални носии.

Ученици и учители от Професионална гимназия по селско стопанство с. Ситово, организираха Коледен благотворителен базар. Събраните средства бяха използвани за закупуване на дрехи и обувки за нуждаещи се ученици.


© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio